Kezdőoldal

Általános felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata

Hatály, a szabályzat tárgya

A jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat a www.jogomvan.hu, a www.drkisscsaba.hu, a www.kisscsaba.hu, a www.drjurkisscsaba.hu és a www.alezredes.hu URL címek alatt üzemeltetett honlapok általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát tartalmazza és vonatkozik minden, a honlapokat meglátogató személyre.

A „honlap” vagy „weboldal” kifejezés a fenti internetes oldalakon elérhető internetes szolgáltatást jelenti, és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Szerzői és iparjogvédelmi jogok

A fenti megnevezésű weboldalakon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, a működtető ügyvéd tulajdonát képezi.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti dr. Kiss D. Csaba ügyvédet, mint a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.
A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ügyvédi iroda a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat az ügyvéd tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatja. Az ügyvéd korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között publikációk, szakcikkek készítése, szolgáltatások fejlesztése, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azoknak az ügyvéd által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. Az ügyvéd nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából, hiányosságából, nem megfelelőségéből, hatályosságának esetleges hiányából vagy, helytelenségéből, téves voltából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelelőségéért, hatályosságáért, helyességéért az ügyvéd felelősséget nem vállal. Az ügyvéd nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az ügyvéd weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az ügyvéd honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az ügyvéd nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. 

Az ügyvéd nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az ügyvéd az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

A személyes adatok védelme

Az ügyvéd bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Az ügyvéd az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Az ügyvéd a honlap optimalizálása céljából a honlap használata során egy vagy több cookie-t küld a Felhasználó eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit az ügyvéd web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy az ügyvéd rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor az ügyvéd web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye az ügyvéd számára, hogy a Felhasználó honlappal kapcsolatos aktivitását megfigyelje, annak adatait rögzítse. Ezen cookie-k többnyire a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat az ügyvéda a honlap használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a honlapot, és ez alapján statisztikákat állít fel a honlap használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:
Honlap böngészésekor: Analitika, követés cookie
Hírlevélre feliratkozáskor (jelenleg nem működik!): bejelentkezési, felhasználó
azonosító session cookie

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Szavatosság

E weboldalt az ügyvéd „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az ügyvéd nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül az ügyvédtől megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért az ügyvéd kifejezetten elzárkózik.

A weboldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az ügyvéd csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, a feltüntetett tartalom nem is hivatkozható az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatásként, azok üzleti, pénzügyi, jogi vagy más döntések meghozatalának alapjául nem szolgálhatnak, és a honlapon található információk megismerése nem pótolja az adott jogi kérdésről történő jogi konzultációt. A honlap használata továbbá nem létesít megbízási jogviszonyt a Felhasználó és az ügyvéd között, a honlap tartalma nem minősül ajánlatnak és ajánlattételre felhívásnak sem.

Dr. Kiss D. Csaba ügyvéd, mint a weboldal üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét a honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik.

A weboldalon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítéséért az ügyvéd a felelősségét kizárja. A felelősség kizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő információk, dokumentumok hatályosságára, teljes körűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.
Tekintettel arra, hogy a világháló nyílt, biztonságosnak nem minősíthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az ügyvéd minden kártérítési felelősséget kizár.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram